human

UK

human Listen

US

human Listen

بشري - إنساني / البشر

adj. - n.

OX3 : A2

the human body Listen

He’s really very human when you get to know him. Listen

Dogs can hear much better than humans. Listen

القائمة